ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, в съответствие с приложената техническа спецификация

  • Дата на публикуване: 20-08-2021

Допълнителна информация

Налични са следните файлове: